REGULAMIN KONKURSU „Rattanowe Ispiracje”

17.08.2017

REGULAMIN KONKURSU

„Rattanowe Ispiracje”

(dalej „Regulamin”)

§ 1 WARUNKI OGÓLNE I UCZESTNICTWO

1.1.
Organizatorem konkursu „Rattanowe Ispiracje” (dalej „Konkurs”) jest F.P.H. “PROGRESJA” T.W.R. WALENTYNOWICZ SP.J. Ignatki 40/5 16-001 Kleosin (dalej „Organizator”).
1.2.
Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs trwa od 17.08.2017 r. do odwołania. Możliwość zgłoszenia udziału w Konkursie zachodzi od dnia 17.08.2017 r. od godziny 13:00 do odwołania.
1.3.
W Konkursie może uczestniczyć każda osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca konto osobowe na Facebooku bądź Insagramie, która odwiedzi i polubi profil firmowy “Rattanartpl” w celu wzięcia udziału w Konkursie (dalej „Uczestnik”).
1.4.
Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora F.P.H. “PROGRESJA” T.W.R. WALENTYNOWICZ SP.J. Ignatki 40/5 16-001 Kleosin oraz członkowie ich rodzin
1.5.
Celem Konkursu jest promocja i reklama produktów Progresja.eu w tym rattanart.pl i matanalata.pl , wprowadzonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dostępnych w punktach sprzedaży detalicznej na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§2 ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

2.1.
Treść Regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania Konkursu wszystkim jego potencjalnym uczestnikom na profilu firmowym oraz na stronie internetowej www.rattanart.pl
2.2.
Warunkiem udziału Uczestnika w Konkursie jest polubienie profilu firmowego na fb/Instragramie, udostępnienie postu konkursowego (publicznie) oraz wysłanie zdjęcia z produktami firmy Rattanart.pl lub Matanalata.pl na e-mail: aranzacje@rattanart.pl (dalej „Zdjęcie”). Wraz z wysłanym zdjęciem Uczestnik winien wyrazić zgody o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych –F.P.H. “PROGRESJA” T.W.R. WALENTYNOWICZ SP.J. Ignatki 40/5 16-001 Kleosin , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922), dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu „Rattanowe Inspiracje” zgodnie z Regulaminem Konkursu. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, jak również że mam prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania”
2.2.
Zdjęcie musi spełniać następujące warunki:
a) musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,
b) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami,
c) nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek innych podmiotów lub produktów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Organizatora
d) nie może naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym w szczególności ich dóbr osobistych i praw autorskich.
2.3.
W Konkursie nie zostaną uwzględnione zgłoszenia osób niespełniających warunków uczestnictwa wskazanych w pkt. 1.3. i 2.2. powyżej.

§ 3 NAGRODY

3.1.
Nagrodą w Konkursie (dalej „Nagroda”) Jest Donica dł. 78 cm x szer. 16 cm x wys. 21 cm, kolor: ciemny brąz, Donica zewnętrznie wykonana z technorattanu, wewnątrz blacha ocynkowana oraz wkład plastikowy. Donica odporna na warunki atmosferyczne, tj. mróz, promienie UV (słońce), deszcz, śnieg, wilgoć.
3.2.
Wartość nagrody nie przekracza wymaganego progu i nie podlega opadatkowaniu.
3.3.
Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

§ 4 PRZEBIEG KONKURSU

4.1.
Konkurs trwa do odwołania i w odpowiedzi na nadesłane zdjęcia będziemy informować o ewentualnej wygranej wybranego Uczestnika drogą mailową.
4.2.
Osoba, która otrzyma e-mail potwierdzający wygraną ma obowiązek podać poniższe dane:
a) imię i nazwisko
b) pełny adres zamieszkania
c) numer telefonu.
4.3.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania Nagrody, wynikającą z nieprawidłowego lub niekompletnego podania danych osobowych, zmiany danych osobowych lub miejsca zamieszkania Osoby wygranej oraz zmiany innych danych osobowych i informacji uniemożliwiających przekazanie Nagrody.

§ 5 PRAWA AUTORSKIE

5.1.
Na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego Uczestnik przenosi nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do Zdjęcia, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych w dniu przeniesienia autorskich praw majątkowych polach eksploatacji, a w szczególności:
a) utrwalanie jakąkolwiek techniką audiowizualną, niezależnie od standardu, systemu i formatu oraz zwielokrotnienie utrwalonych egzemplarzy,
b) utrwalanie, powielanie lub publiczne rozpowszechnianie fragmentów Zdjęcia w formie drukowanej – papierowej (np. w formie informacji handlowej lub marketingowej, ulotki, folderu reklamowego, gazetki firmowej, reklamy prasowej, nośników outdoorowych: billboardy, przesłanie w formie mailingu),
c) nadanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych niezależnie od standardu, systemu, formatu, w tym nadanie za pośrednictwem satelity,
d) wykonywanie lub odtwarzanie, służące do celów marketingowych, na wewnętrznych pokazach, jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu i formatu,
e) wprowadzania do pamięci komputera i sporządzenie kopii tych zapisów dla celów eksploatacji, umieszczenie na własnej stronie internetowej,
f) trwałe lub czasowe zwielokrotnienie komputerowego zapisu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
g) dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnienie,
h) Internet, serwisy internetowe
i) nadanie za pomocą fonii przewodowej lub bezprzewodowej w radiu ogólnopolskim lub radiowęźle.
5.2.
Uczestnik oświadcza, że posiada (lub będzie posiadał najpóźniej w chwili wzięcia udziału w Konkursie) nieograniczone prawami osób trzecich autorskie prawa majątkowe do Zdjęcia i jego elementów i gwarantuje, że nikt nie podniesie przeciwko Organizatorowi żadnych skutecznych roszczeń o ochronę praw autorskich do Zdjęcia. W przypadku, gdyby takie roszczenia zgłoszono, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z odpowiedzialności wobec osób trzecich przez spełnienie należnych wierzycielowi świadczeń, w szczególności Uczestnik zobowiązuje się przejąć i zaspokoić roszczenia, a gdyby okazało się to niemożliwe, zobowiązuje się naprawić poniesioną przez Organizatora z tego tytułu szkodę w pełnym zakresie. Uczestnik zobowiązuje się zastąpić Organizatora we wszystkich postępowaniach sądowych lub pozasądowych w powyższym zakresie lub zwrócić Organizatorowi poniesione przez Organizatora uzasadnione koszty i opłaty na poczet postępowań, w tym koszty obsługi prawnej i koszty zastępstwa procesowego.
5.3.
Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych w stosunku do Zdjęcia.
5.4.
Uczestnik przenosi na Organizatora prawo do wyłącznego udzielania zgody na wykonanie autorskich praw zależnych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1.
Konkurs nie jest administrowany, sponsorowany ani organizowany przez Facebook, Inc. lub Facebook Ireland Limited. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania objęte Regulaminem i dotyczące Konkursu.
6.2.
Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określa ten Regulamin oraz w kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem – przepisy polskiego prawa.
6.3.
Udział w Konkursie, jak również podanie danych osobowych Laureatów jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

Zapraszamy na nasz konkurs “Rattanowe Inspiracje”

Jeżeli masz meble ogrodowe bądź inne produkty naszej firmy koniecznie pochwal się z nami i wyślij do Nas zdjęcie na adres: aranzacje@rattanart.pl.
Najciekawsze prace nagrodzimy donicą.

Co musisz zrobić:
* polubić naszą stronę na Facebooku
* udostępnić post konkursowy u siebie na Facebooku (publicznie)
* wysłać do nas zdjęcie zgodnie z tematem konkursu na adres aranzacje@rattanart.pl.
* zapoznać się i zaakceptować regulamin

Regulamin konkursu dostępny będzie na Facebooku zakładka Notatki i na naszej stronie przez cały okres trwania konkursu.
Zapraszamy do udziału i czekamy na Wasze zdjęcia.

Konkurs RattanArt